Vid användning av webbplatsen accepterar du våra användarvillkor, personuppgiftspolicy och användandet av cookies. Läs mer om våra cookies här. Jag förstår

Personuppgiftspolicy

Uppdaterad 25.5.2018

Kund- och marknadsföringsregister för Virtuellajuristen

Personuppgiftsansvarig

Fondia Abp (huvudansvarig entitet) PB 4 Helsingfors 020 7205 400 fondia@fondia.com

samt våra koncernbolag: Fondia Legal Services AB, Fondia Baltic Oü

 (hädanefter ”Vi” eller ”Fondia”)

 

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig

privacy@fondia.com

Registrets namn

KUND- OCH MARKNADSFÖRINGSREGISTER FÖR VIRTUELLAJURISTEN

Vilka är de rättsliga grunderna för och ändamålen med behandlingen av personuppgifter?

Grunderna för behandlingen av personuppgifter är vårt berättigade intresse (t.ex. hantering av kundförhållande samt fakturering och direktmarknadsföring). fullgörande av avtalet mellan oss och våra rättsliga förpliktelser.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter är att:

 • leverera och utveckla våra produkter och tjänster för att bättre möta våra kunders behov,
 • uppfylla våra avtalsförpliktelser och -skyldigheter samt andra löften och skyldigheter,
 • sköta om vårt kundförhållande,
 • analysera och profilera våra kunders eller andra registrerades beteende,
 • möjliggöra elektronisk marknadsföring och direktmarknadsföring, samt
 • rikta marknadsföringen i våra webbtjänster.

Vi behandlar personuppgifterna lagrade i kundregistret även för profilering. Profilering utförs genom att skapa en unik kund ID eller kundfil (som cookies) för den registrerade och lagra denna ID eller fil på den registrerades dator. Detta ger oss eller vår underleverantör möjligheten att kombinera uppgifterna genererade genom användning av våra eller våra underleverantörers tjänster samt möjligheten att skapa en profil som beskriver den registrerades beteende. Syftet med profilering är att identifiera kundbeteende för att bättre kunna rikta marknadsföring och kunna utveckla våra tjänster att bättre motsvara våra kunders behov.

Vilka uppgifter behandlar vi?

I samband med detta kund- och marknadsföringsregister behandlar vi följande personuppgifter tillhörande våra kunder eller andra registrerade:

 • Den registrerades grundinformation som namn, användarnamn och/eller annan identifierare, lösenord, kontaktspråk;
 • Den registrerades kontaktuppgifter som e-postadress, telefonnummer;
 • Information om företaget och företagets kontaktpersoner som FO-nummer och namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonerna;
 • Information om kundförhållandet och avtalet som information om tidigare och nuvarande avtal och beställningar, korrespondens med kunden och andra referenser, kundens betalningsinformation samt annan information om kundförhållandet som kunden själv frivilligt har lämnat i våra system;
 • Information om den sammanslutning och enhet som den registrerade använder som IP adress, enhets-ID eller annan identifierare för enhet samt cookies;
 • Information beträffande den registrerades opt-out från direktmarknadsföring
 • Annan eventuell information samlad med den registrerades samtycke

Varifrån mottar vi uppgifter?

Vi mottar information primärt från den registrerade själv. Utöver det mottar vi personuppgifter ven ur Fondias kund-, leverantör- och marknadsföringsregister (https://www.fondia.com/privacy).

Denna typ av insamling och uppdatering av information genomförs regelbundet manuellt eller automatiserat.

Till vem överlämnar vi uppgifter och överför vi uppgifter utanför EU eller EES?

Vi kan överlämna data som finns lagrad i detta kund- och marknadsföringsregister till våra samarbetspartners som utför marknadsföring eller organiserar kampanjer och evenemang med oss och på våra vägnar, som anser sig vara personuppgiftsansvariga, i stället för personuppgiftsbiträden som verkar för vår räkning (dylika partners är t.ex. olika aktörer på sociala media och marknadsföringsnätverk). I andra än dylika situationer överlämnar vi inte uppgifter ur registret till externa parter, såvida inte lagstiftning eller myndighetsbeslut förpliktar oss att göra det. 

Vi behandlar uppgifterna själv och utnyttjar underleverantörer i behandlingen, vilka verkar för vår räkning (för en uppdaterad lista på våra underleverantörer, se www.fondia.com/privacy/subcontractors). Vi har lagt ut vår IT-förvaltning och vårt kund- och marknadsföringssystem på entreprenad till en extern tjänsteleverantör och personuppgifterna lagras på servrar som förvaltas och skyddas av den externa tjänsteleverantören.

Vi överlämnar personuppgifter utanför EU/EES som en del av vår verksamhet. Vi har säkerställt att de ifrågavarande uppgifterna vid överföringen är skyddade genom lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning genom att använda EU kommissionens standardavtalsklausuler eller genom att säkerställa att mottagaren av uppgifterna hör till Privacy Shield- systemet.  

Hur använder vi cookies på vår webbplats?

Vi använder cookies och liknande teknik på vår webbplats för att genomföra och utveckla webbplatsen, för att förbättra och analysera användarupplevelsen och för att rikta marknadsföring i de tjänster som tillhandahålls av oss eller våra samarbetspartners. Om du besöker vår webbplats och cookies har accepterats i dina webbläsarinställningar, anses du ha accepterat vår användning av cookies.

Genom cookies kan Fondia samla in information t.ex. om från vilken sida besökaren har kommit till adressen, vilka av våra internetsidor bläddras och när, vilken webbläsare som används och vad datorns IP-adress är.

Vi använder information som genererats genom cookies för följande ändamål:

Nödvändiga cookies och tillhandahållande av tjänster: Cookies är avgörande för hur våra webbplatser fungerar och de möjliggör en smidig användarupplevelse. Dessa cookies samlar inte in information som skulle göra det möjligt att identifiera användaren.

Cookies som förbättrar webbplatsen: Genom att följa användningen av dessa cookies kan vi förbättra funktionaliteten hos våra webbplatser. Vi får till exempel information om vilka som är de mest populära delarna av våra sidor, vart användare navigerar eller från vilken webbplats de anländer och hur länge de stannar på vår webbplats. Vi kan få information om, till exempel, vilka artiklar användarna har läst (så att vi vet vilka ämnen som är populära).

Sociala media och riktad marknadsföring: Genom dessa cookies kan vi anpassa innehåll så mycket som möjligt, så att vi t.ex. kan visa reklam och innehåll som är riktat mot användaren baserat på tidigare beteende på vår webbplats. Fondia använder reklam-cookies som förvaltas av tredje parter i syfte att presentera sina produkter både på sin egen webbplats och på tredje parters webbplatser. Du kan inaktivera vissa reklam-cookies som förvaltas av tredje parter via tredje parternas hanteringswebbplatser.

Våra webbplatser kan ha länkar och kontakter till tredje parters webbplatser, produkter och tjänster och s.k. sociala plugins tillhörande tredje parter (som LinkedIn och Twitter). De plugins som tredje parter upprätthåller på Fondias webbplats laddas genom dessa tjänsters egna servrar, vilket tillåter den tredje parten att placera egna cookies. På de tjänster och applikationer som erbjuds av tredje parter på Fondias webbplats tillämpas de tredje parternas dataskyddspolicy. Vi rekommenderar att du granskar de relevanta tredje parternas dataskyddspolicyn.

Du kan se dina aktuella inställningar för hantering av cookies i din webbläsare. Om du önskar kan du blockera cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar så att din webbläsare inte tillåter att cookies sparas. I vissa fall kan detta leda till att bläddrandet av våra internetsidor blir långsammare eller att åtkomsten till någon viss sida helt och hållet blockeras. En del av de cookies som finns på våra webbplatser förvaltas av tredje parter och du kan alternativt använda dig av de ifrågavarande tredje parternas egna verktyg för att blockera dessa cookies.

Lagringstiden av cookies varierar enligt typen av cookies. Sessionscookies föråldras när webbläsaren stängs. Permanenta cookies har vanligtvis en giltighetstid som varierar från två månader till några år.

Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem?

Endast de av våra arbetstagare, som p.g.a. sina arbetsuppgifter behöver behandla personuppgifter, har rätt att använda systemet innehållande personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet. Personuppgifterna insamlas i databaser som är skyddade genom brandmurar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem är belägna i låsta utrymmen och endast vissa på förhand utvalda personer har tillgång till utrymmena.

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt med tanke på ändamålen med behandlingen. Personuppgifterna i kund- och marknadsföringsregistret raderas efter att tiden för att väcka talan beträffande det ifrågavarande kundförhållandet eller den ifrågavarande tjänsten har gått ut. Denna tid är typiskt sett tio (10) år. Information som behandlas för marknadsföringsändamål lagras tills vidare.

Vi granskar regelbundet behovet att lagra data, beaktande tillämplig lagstiftning. Dessutom vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att inga inkompatibla, föråldrade eller felaktiga personuppgifter lagras i registret med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi korrigerar eller raderar sådana data utan dröjsmål.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

I egenskap av registrerad har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som berör dig själv och som finns lagrade i detta register samt rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga uppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till den del som ditt samtycke är grunden för vår behandling av dina personuppgifter.

I egenskap av registrerad har du enligt dataskyddsförordningen (fr.o.m. 25.5.2018) rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Du har även rätt att begära att dina uppgifter överförs från ett system till ett annat i enlighet med dataskyddsförordningen.

Av skäl som hänför sig till din specifika situation har du även rätt att invända mot profilering avseende dig själv samt annan behandling av dina uppgifter, förutsatt att behandlingen av dina uppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse. I samband med din förfrågan bör du identifiera den specifika situation som ligger som grund för din invändning mot behandlingen. Vi kan vägra att tillmötesgå en dylik förfrågan endast på laga grunder.

I egenskap av registrerad har du rätt att när som helst gratis invända mot behandling av dina personuppgifter, inkluderat profilering, till den utsträckning som behandlingen berör direktmarknadsföring.

Du kan inlämna alla förfrågningar och krav beträffande denna punkt i skriftlig form till personen nämnd vid punken Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig.

Ändringar i denna beskrivning

Skulle vi göra ändringar till denna registerbeskrivning kommer vi att placera den ändrade beskrivningen på vår hemsida och ange dess ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även informera dig om ändringarna på annat sätt, t.ex. genom att sända ut e-post eller lägga en bulletin på vår hemsida. Vi rekommenderar att du alltid nu och då granskar denna registerbeskrivning för att hålla dig medveten om eventuella ändringar.