Vid användning av webbplatsen accepterar du våra användarvillkor, personuppgiftspolicy och användandet av cookies. Läs mer om våra cookies här. Jag förstår

Användarvillkor

1.1 Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för användare av VirtualLawyer (“webbplatsen”). Webbplatsen består av en artikeldatabas som är kostnadsfri samt ett arkiv med modelldokument som användaren kan prenumenerar på mot en månadsavgift. Genom att registrera sig som användare av VirtualLawyer accepterar användaren dessa villkor för användningen av webbplatsen. Webbplatsen tillhandahålls av Fondia Legal Services ABP 556878-4846, Box 5216, 102 45 Stockholm.

1.2 Ändringar i användarvillkoren och tjänsten

Fondia har rätt att ändra dessa användarvillkor. Alla materiella ändringar av villkoren meddelas till användarna genom Fondias hemsida och/eller via e-post eller på själva webbplatsen. Ändringarna träder i kraft på det av Fondia angivna datumet. Genom att fortsätta användingen av webbplatsen accepterar användaren de ändrade användarvillkoren.

1.3 Systemkrav

Användningen av webbplatsen förutsätter att användaren har en Internet-uppkoppling till sin dator och en webbläsare (för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt rekommenderas användning av den senast versionen av webbläsaren). Användaren är själv ansvarig för att upprätthålla de nödvändiga tekniska hjälpmedlen, mjukvaran och de uppkopplingar som behövs för användningen av tjänsten. Användaren är också ensam ansvarig för kostnader som hänför sig till sådan utrustning, mjukvara eller uppkoppling.

1.4 Användarnamn

För att få tillgång till webbplatsen krävs att epostadress och mobiltelefonnummer registreras. Användarens e-postadress utgör användarnamn och lösenordet skickas till användaren i ett sms i samband med registreringen. Användarnamnet och lösenordet är personliga och bör förvaras på ett säkert sätt. Användaren åtar sig att uppge korrekta personuppgifter i samband med registreringen till webbplatsen. Användaren är vidare ansvarig för all användning av användarens konto. Dokumentmallarna kan endast beställas av juridiska personer.

1.5 Användning av tjänsten

Fondia ger användaren en begränsad rätt att använda webbplatsens tjänster i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren har rätt att använda tjänsten så fort Fondia försett användaren med det användarnamn och lösenord som krävs för användningen av webbplatsen. Användningen av dokumentmallarna förutsätter dessutom att den angivna avgiften betalats. Rätten att använda artikeldatabasen gäller tillsvidare. Avgiften för dokumentmallarna faktureras för 12 månader i taget och avgiften betalas följaktligen alltid för 12 månader (”Beställningsperiod”). Användaren kan avbryta prenumerationen för dokumentmallarna genom att säga upp prenumerationen hos Fondia senast två månader innan beställningsperiodens utgång. Ifall prenumerationen inte sägs upp förlängs prenumerationen automatiskt.

Användaren får enbart använda webbplatsen i enlighet med dessa användarvillkor. Användaren har rätt att citera text från materialet i tjänsten och använda sådana citat i material som användaren själv producerar i enlighet med god sed och i den omfattning som är nödvändig med tanke på syftet med citatet. Vid citering ska användaren ange Fondias VirtualLawyer som källa. Användaren har rätt att skriva ut, kopiera och bifoga nämnda citat som del av sådant material som användaren själv producerat. Dokumentmallarna i Word-format vilka ingår i webbplatsen får användas som bas för användarens egna dokument. Användaren har inte rätt att med stöd av användarlicensen till webbplatsen kopiera den databas som ingår i webbplatsen. Användaren har inte rätt att samla innehåll från webbplatsen för att skapa en egen tjänst eller eget dokumentarkiv.

Webbplatsen i sin helhet, inbegripet allt material samt datorprogrammet är upphovsrättsligt material i enlighet med Upphovsrättslagen.

Databasen som ingår i webbplatsen samt materialet och/eller informationen i tjänsten får inte kopieras, röjas, kommersiellt utnyttjas eller användas på något annat sätt som är oförenligt med dessa villkor utan ett uttryckligt skriftligt godkännande från Fondia. Materialet som ingår i webbplatsen kan röjas för en tredje part endast i enlighet med dessa villkor.

1.6 Uppsägning och inaktivering av användarnamn

Om Fondia har befogad anledning att anta att användaren inte följt dessa användarvillkor har Fondia rätt att inaktivera användarens användarnamn eller vidta andra nödvändiga åtgärder för att undvika överträdelser av användarvillkoren. I sådana fall har användaren ingen rätt att kräva skadestånd eller återbetalning av en betald avgift avseende dokumentmallarna.

Vad gäller den kostnadsfria artikeldatabasen har Fondia rätt att inaktivera ett användarnamn som inte använts på 12 månader eller mer. Fondia ska skicka användaren uppgift om att användarnamnet kommer att inaktiveras. Fondia har rätt att på begäran av ett företag som använder VirtualLawyer inaktivera tjänsten för dokumentmallarna för ett enskilt användarnamn.

1.7 Ägande

VirtualLawyer och allt innehåll i tjänsten ägs av Fondia.

1.8 Ansvarsbegränsning

Fondia ska göra nödvändiga uppdateringar avseende innehållet i VirtualLawyer och Fondia ska sträva till att informationen på webbplatsen är så uppdaterad som möjligt. Fondia garanterar däremot inte riktigheten av innehållet på webbplatsen eller att webbplatsen innehåller komplett information avseende en viss fråga. Fondia ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som kan drabba användaren som en följd av tillämpningen av innehållet på webbplatsen. Fondia ansvarar inte för tillämpbarheten eller lämpligheten av materialet på webbplatsen för ett särskilt syfte.

Fondia strävar efter bästa förmåga efter att garantera att webbplatsen är tillgänglig för användning men Fondia ansvarar inte för eventuella avbrott i tjänsten som kan föranledas av till exempel underhållsarbete, tekniska problem eller andra liknande omständigheter och Fondia kan inte hållas ansvarig för skador som kan förorsakas på grund av systemet eller ett systemfel i tjänsten. Fondia är vidare inte ansvarig för utomstående webbplatser som VirtualLawyer länkar till eller för de instruktioner som tillhandahålls på webbplatser som VirtualLawyer länkar till eller för innehåll på sådana webbplatser. Fondias ersättningsskyldighet i varje fall begränsas till den årliga licensavgiften för dokumentmallarna i VirtualLawyer.